Kiedy sporządza się raport o oddziaływaniu na środowisko?

Ocena oddziaływania na środowisko, inaczej nazywana OOŚ, jest szczególnie wymagana, gdy chce się zbadać, jaki konkretne przedsiębiorstwo będzie miało wpływ na elementy otaczającego je środowiska. Zalicza się do nich przede wszystkim powietrze, wodę oraz glebę. Jednak to nie wszystko.

Ocena oddziaływania na środowisko służy również zbadaniu wpływu nowopowstałego lub rozbudowującego się przedsiębiorstwa na formy ochrony przyrody oraz przedstawieniu planu, który zapobiegnie lub ograniczy skutki realizacji inwestycji. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie https://ekolog.pl/oferta/dla-firm/raporty-oddzialywania-inwestycji-na-srodowisko. Jednak kiedy należy sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko?

Kiedy wymagany jest raport o oddziaływaniu na środowisko?

Ocenę oddziaływania na środowisko oraz sporządzany na jej podstawie raport przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co następuje najczęściej w kilku sytuacjach:

 • gdy organ właściwy podejmuje decyzję o zachodzącej potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co dzieje się po analizie kryteriów zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, a także o ocenach oddziaływania na środowisko oraz, gdy zasięgnie pomocy organów opiniujących. Na tym etapie określa się również zakres raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko;
 • gdy planowana inwestycja zostaje określona jako mająca znaczący wpływ na otoczenie, co jest równoznaczne ze sporządzeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko;
 • gdy planowana inwestycja będzie wpływała na program Natura 2000;
 • gdy przedsiębiorcy planujący inwestycję wnioskują o ponowna ocenę oddziaływania na środowisko.

Co obejmuje postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko?

Wśród aspektów obejmujących procedurę, która kończy się wydaniem oceny oddziaływania na środowisko, wymienia się:

 • weryfikację raportu;
 • uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów działających w obrębie obszaru, na którym planowana jest dana inwestycja;
 • zapewnieniu równego głosu i opinii społeczeństwu w sprawie planowanej na danym obszarze inwestycji.

Co powinien zawierać raport o oddziaływaniu na środowisko?

Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien zawierać w sobie następuje elementy:

 • opis planowanej inwestycji, jej charakterystykę oraz to, jak będzie użytkowany teren na etapie jej budowy i eksploatacji;
 • opis elementów środowiska naturalnego, które zostaną objęte planowanym przedsięwzięciem;
 • inwentaryzację dotyczącą opisu elementów środowiska przyrodniczego;
 • opis zabytków znajdujących się na terenie budowy lub w jej pobliżu;
 • opis krajobrazu na obszarze danej inwestycji;
 • opis sytuacji, która znajduje się w najbliższym obszarze planowanej inwestycji. Chodzi przede wszystkim o informacje na temat innych istniejących lub dopiero planowanych przedsięwzięć w okolicy po to, aby nie nastąpiło ich skumulowanie na jednym terenie;
 • opis prognozowanych konsekwencji dla środowiska.
 • opis działań, które mają na celu unikanie, zapobieganie i minimalizowanie negatywnych skutków dla środowiska naturalnego;
 • opis i ocena zagrożeń ze strony inwestycji dla znajdujących się w pobliżu zabytków chronionych;
 • opis i ocena gotowości inwestycji do wychwytywania dwutlenku węgla;
 • porównanie zastosowania planowanej technologii do technologii, jaka jest wymagana i szczegółowo opisana w art. 143 ustawy o prawie ochrony środowiska;
 • odniesienie się do celów dotyczących środowiska naturalnego, które wynikają z dokumentów strategicznych realizowanej inwestycji;
 • załączenie form graficznych i kartograficznych;
 • analizę trudności społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 • przedstawienie planu dotyczącego obserwacji oddziaływania inwestycji na środowisko;
 • wskazanie trudności, jakie wyniknęły podczas przygotowywania raportu o oddziaływaniu na środowisko;
 • streszczenie raportu;
 • źródła informacji.

Raport o oddziaływaniu na środowisko jest niezwykle ważnym elementem każdej inwestycji, więc przywiązuje się ogromną wagę do tego, co zawiera i jak wygląda. Osoba, która go przygotowuje, powinna go podpisać, złączyć datę oraz zastosować się do wszystkich wymagań opisanych w art. 74 ust. 2.