Księgowość spółki – co należy wiedzieć?

Podczas prowadzenia księgowości spółki nie należy na siłę szukać czegoś takiego jak droga na skróty. Pełna księgowość musi być prowadzona w oparciu o ustawę rachunkowości. Co to oznacza? Znaczy to, że każda złotówka i każdy grosz, które przechodzą przez spółkę, muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych księgowości. Jednakże jest też tak, że ustawa dopuszcza pewne uproszczenia podczas prowadzenia ksiąg, z których spółka jak najbardziej może korzystać, jeżeli spełnia określone warunki.

Księgowość spółki – Kraków

Podczas prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie posiada się możliwości wyboru sposobu rozliczenia, na przykład poprzez podatkową księgę przychodów i wydatków, a wszystkie przepisy są bardziej restrykcyjne. Wydawać by się mogło, że jest to pewnego rodzaju utrudnienie, jednak zalety, jakie płyną z prowadzenia spółki, są w stanie zrekompensować wszystko to, co na początku wydawało się problemem, a w dalszej perspektywie widać tylko więcej zalet tego wszystkiego.

O czym warto pamiętać prowadząc księgowość spółki – Kraków?

Prowadząc księgowość spółki (Kraków), powinno się pamiętać o przygotowaniu sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy, bez wyjątku. Co powinno być w nim zawarte?

  • rachunek zysków i strat,
  • bilans,
  • informacje dodatkowe.

Każdy z tych dokumentów należy złożyć w formie elektronicznej do KRS. Istnieje też coś takiego jak obowiązek badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Nie podlegają temu wszystkie spółki, jednakże warto mieć pod uwagą to, że w takim wypadku sprawozdanie powinno zawierać również rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym. Obowiązkowi temu podlegają spółki, które w ubiegłym roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z warunków:

  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, a także operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość co najmniej 5000000 euro, ale w walucie polskiej,
  • średnie zatrudnienie w roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość co najmniej 2500000 euro, ale w walucie polskiej.

Bilans

Aby ukazać strukturę aktywów, czyli majątku oraz pasywów, będących źródłami finansowania majątku przedsiębiorstwa, sporządza się tak zwany bilans. Zawsze suma aktywów, musi być równa sumie pasywów.

Rachunek przychodów i rozchodów

Jest to bardzo ważny element sprawozdania, który informuje o przychodach, kosztach, zyskach, stratach, a także obowiązkowemu obciążeniu wyniku finansowego, który obowiązuje za rok bieżący obrotowy, a także poprzedni. Takie sprawozdanie jest traktowane jako źródło tych najbardziej kluczowych informacji dotyczących spółki, które przedstawia obraz wyniku finansowego oraz jest też najczęściej analizowanym elementem sprawozdania finansowego.

Informacje dodatkowe

To jest element sprawozdania finansowego, w którym należy przedstawić istotne dane oraz objaśnienia, które niezbędne są do tego, aby całe sprawozdanie mogło jasno i rzetelnie przedstawiać sytuację majątkową i finansową, a także sam wynik finansowy.